Spokojenost zákazníků je krédem nás a našeho webu. A protože se snažíme, abychom uspokojili všechna přání našich klientů, nedají na nás tito dopustit.

Stará se o nás vláda a stát dostatečně?


Žijeme ve spoleÄnosti a tato spoleÄnost se nachází v uskupení, kterému říkáme republika. A stali jsme se republikou demokratickou. A to pÅ™edevším za zásluhu vdÄ›Äíme obyvatelům, kteří v ní žijí. A tak jsme si vydobyli, že si Äleny vlády, senátu a přímou volbou prezidenta, rozhodujeme o jejím složení. A Äasto od naÅ¡ich přátel anebo rodiny slýcháváme, že není z Äeho vybírat. Že prostÄ› není žádný vhodný kandidát, kterému bychom svěřili naÅ¡i důvÄ›ru. Ale je to opravdu pravda? Anebo se jen mistrnÄ› dokážeme vymluvit. A tak tedy do budoucna jen pÅ™ilíváme do ohnÄ›. Protože není vhodné, když se volbám vyhýbáme v pÅ™esvÄ›dÄení, že to nÄ›komu pomůže.

vláda a ruský prezident

VždyÅ¥ my sami jsme za tuto volbu odpovÄ›dní a zvolili jsme si ji my sami. A tak se politika stává spíše místem plným korupce a problémů. A tak v mnohých případech právÄ› na ty potÅ™ebné nezbývá dost Äasu. A dost Äasto jsme odkázání si pomoct sami. A jediné, co nám zbývá je mumlání u sklenic s pivem nebo jiným alkoholem. A jen se ve svých problémech dál utvrzujeme. A to pÅ™eci není Å™eÅ¡ení. A tak pÅ™i každých nových volbách se zdá, že jsme si nepomohli a upadáme jeÅ¡tÄ› do vÄ›tších problémů. A zdá se, že volíme jen ty, na které jsme zapomnÄ›li. A také na to, jaké vÅ¡emožné problémy nám v minulosti způsobili. A poté co je zvolíme tak poté zase volíme variantu strany, která zrovna nebyla delší dobu u stolu. A takhle je to pořád dokola. Politici si pÅ™idávají na platech a odmÄ›nách a normální obÄan se stává stále ménÄ› důležitým. Zakázky veÅ™ejného sektoru se stávají možné jen pro malou hrstku vyvolených.

Äeská vláda

A co se týÄe penÄ›z, které putují do vÅ¡emožných obálek kolem je opravdu nespoÄet. A tak se dostáváme do zaÄarovaného kruhu, ze kterého moc není vidÄ›t cesta ven. Ale pÅ™ece by tu nÄ›jaká mohla být. Nemusíme to samozÅ™ejmÄ› Å™eÅ¡it drsnou cestou jako byla například defenestrace ve stÅ™edovÄ›ku, ale nÄ›jaké zmÄ›ny jsou urÄitÄ› na místÄ›. A tak je důležité se na to zeptat nás samých. Jestli jsme v momentální situaci spokojeni. A jestli si myslíme, že se vláda dostateÄnÄ› stará o naÅ¡e problémy. A jestli odměňování ve formÄ› mezd odpovídá vaÅ¡im požadavkům. A pokud vaÅ¡e odpovÄ›Ä bude ne, je na Äase to zmÄ›nit. A jediný, kdo k tomu má ty správné pÅ™edpoklady jsme jen my sami. 

You may also like...